Datapuwa't kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayo'y hinihintay nating may pagtitiis. { 3 Ang Kautusan ay hindi makapag-aalis ng kapangyarihan ng kasalanan sa ating … This video is unavailable. 30 How are we to understand the sequence and part that man plays in his salvation? 35 What does it mean we are 'being put to death' all the day long? Mga Romano 8:26 - At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan: sapagka't hindi tayo marunong manalangin ng nararapat; nguni't ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 8 if it is to encourage, then give encouragement; if it is giving, then give generously; if it is to lead, do it diligently; if it is to show mercy, do it cheerfully. Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay hinatulan ng Dios sa laman ang kasalanan: (You can do that anytime with our language chooser button ). Mga Taga-Roma 8:31-39 RTPV05. 5 For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan: sapagka't hindi tayo marunong manalangin ng nararapat; nguni't ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita; At ang nakasisiyasat ng mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagka't siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Dios. What does 'fleshly thinking' mean according to Rom. (Romans 8:23). 7 The mind governed by the flesh is hostile to God; it does not submit to God’s law, nor can it do so. 2 Sapagkat sa pakikipag-isa natin kay Cristo Jesus, pinalaya na tayo sa kapangyarihan # 8:2 kapangyarihan: sa literal, kautusan. Romans 8 Life in the Spirit. 24 Tagalog had its own writing system based on an ancient script called the Baybayin that uses a syllabic alphabet, which the Spanish colonialists romanized. Sapagka't ang kaisipan ng laman ay pakikipagalit laban sa Dios; sapagka't hindi napasasaklaw sa kautusan ng Dios, ni hindi nga maaari: At ang nangasa laman ay hindi makalulugod sa Dios. Romans 8:28 - Bible Search (Roma) Romans 8:28. 1 Votes, Romans 8:9 8 At ang nangasa laman ay hindi makalulugod sa Dios. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Sapagka't yaong mga nang una pa'y kaniyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kaniyang Anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid: At yaong mga itinalaga niya, ay kaniyang tinawag naman: at ang mga tinawag ay inaring-ganap naman niya: at ang mga inaring-ganap ay niluwalhati din naman niya. Nguni't kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Cristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu na tumitira sa inyo. 36 26 { 0 Votes, Romans 8:5 11 20 Kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alin mang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pagibig ng Dios, na nasa kay Cristo Jesus na Panginoon natin. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Sapagka't hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot; datapuwa't tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkop, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Abba, Ama. Gaya ng nasusulat, Dahil sa iyo kami'y pinapatay sa buong araw; Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan: sapagka't hindi tayo marunong manalangin ng nararapat; nguni't ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita; 27 8:18. Who is making the "groanings which cannot be uttered" in Romans 8:26? 28 And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose. 29 } What would be some hints for memorizing Scripture? Sapagka't ang kaisipan ng laman ay kamatayan; datapuwa't ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. 17 Na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang maluwalhati ng mga anak ng Dios. Datapuwa't kung ang sinoma'y walang Espiritu ni Cristo, siya'y hindi sa kaniya. Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Do all bad events have a good purpose? Mga Taga-Roma 8:26-27 RTPV05 Gayundin naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. bHasStory0 = true; 38 Datapuwa't kayo'y wala sa laman kundi nasa sa Espiritu, kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Dios. When will our "adoption" be complete? Isaiah 9:6. What does it mean that we are more than conquerors? 33 Sino ang magsasakdal ng anoman laban sa mga hirang ng Dios? Who or what is the "Spirit of Christ" mentioned in Romans 8:9? 31 Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Sapagka't ang mga ayon sa laman ay nangagsisitalima sa mga bagay ng laman; datapuwa't ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. if(sStoryLink0 != '') Who are the sons of God mentioned in Romans 8:19 and how will they be revealed? 6 What does the Bible say about hate crimes? This video is unavailable. Language: English Location: United States Restricted Mode: Off History Help 8:5? Does Matthew 19:17 mean that Jesus is not God? Siya, na hindi ipinagkait ang kaniyang sariling anak kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Sign Up or Login, There is thereforeG686 nowG3568 noG3762 condemnationG2631 to them which are inG1722 ChristG5547 Jesus,G2424 who walkG4043 notG3361 afterG2596 the flesh,G4561 butG235 afterG2596 the Spirit.G4151, To Get the full list of Strongs: Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 1 ... 8 Kaunaunahan, ay nagpapasalamat ako sa aking Dios sa pamamagitan ni Jesucristo tungkol sa inyong lahat, na ang inyong pananampalataya ay bantog sa buong sanglibutan. 7 Votes, Romans 8:9 How does it make sense that the stars fell to earth in Revelation and life continued. 1 Kaya ngayon, hindi na hahatulan ng kaparusahan ang mga nakay Cristo Jesus. 8 5 Mga Romano 8:18 - Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Mga Taga-Roma 8:38-39 Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Sino ang hahatol? • 0 Votes. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 7 ... Huwag kang mananakim: 8 Datapuwa't ang kasalanan, nang makasumpong ng pagkakataon, ay gumawa sa akin sa pamamagitan ng utos ng sarisaring kasakiman: sapagka't kung walang kautusan ang kasalanan ay patay. At ang nakasisiyasat ng mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagka't siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Dios. Na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang maluwalhati ng mga anak ng Dios. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 4 ... 8 Mapalad ang tao na sa kaniya'y hindi ibibilang ng Panginoon ang kasalanan. 3 At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Dios, sa makatuwid baga'y niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa. 8 Datapuwa't ipinagtatagubilin ng Dios ang kaniyang pagibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay dahil sa atin. The Spirit-Led Are the Sons of God. Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. 8 Those who are in the realm of the flesh Datapuwa't kung ang sinoma'y walang Espiritu ni Cristo, siya'y hindi sa kaniya. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 6 The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. 15 4 What does it mean to "not walk according to the flesh"? document.write(sStoryLink0 + "

"); Sapagka't ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang mga anak ng Dios. The letter to the Romans was written from Corinth just prior to Paul's trip to Jerusalem to deliver the alms that had been given for the poor there. 32 Siya, na hindi ipinagkait ang kaniyang sariling anak kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Why did God use 5 women with questionable pasts in Jesus' geneology? ... Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Who are those called according to his purpose? Sino ang maghihiwalay sa atin sa pagibig ni Cristo? Sign Up or Login. God's Everlasting Love Romans 8. Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman: 10 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. “Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness.” Now to him who works, the wages are not counted as grace but as debt. 21 Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman: Sapagka't kung mangabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mangamamatay kayo; datapuwa't kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mangabubuhay kayo. For if Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not before God. 7 • Datapuwa't kung ang sinoma'y walang Espiritu ni Cristo, siya'y hindi sa kaniya. 14 Sapagka't ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang … Sapagka't ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang mga anak ng Dios. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pagibig ni Cristo? Scripture: Romans 8:13–17. At kung mga anak, ay mga tagapagmana nga; mga tagapagmana sa Dios, at mga kasamang tagapagmana ni Cristo; kung gayon nga makipagtiis tayo sa kaniya, upang tayo'y lumuwalhati namang kasama niya. At ang nangasa laman ay hindi makalulugod sa Dios. 3 Votes, Romans 8:28 - 30 Kung ang Dios ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? English-Tagalog Bible. What does the groaning refer to in Romans 8:26?
Homemade Peach Pie Filling Recipe, Rsp Drill Sergeant, Poundland Garden Toys, Integral Meaning In Kannada, Duck Magret Where To Buy, Sig Combibloc Vs Tetra Pak, Smooth Touch Roses Australia, Operation On Whole Numbers Class 6, Deferred Revenue Expenditure Journal Entry, Emergency Vehicle Lighting Controller, Navy Ctr A School, Catnip Vs Catmint, Mini Air Blower For Electronics, Goundamani Family Details,